Κατάρτηση οικονομικών καταστάστεων, προετοιμασία έλεγχος, σύνταξη ισολογισμού ΧΡΗΣΗΣ 2017