Κατάρτηση οικονομικών καταστάστεων, προετοιμασία έλεγχος, σύνταξη ισολογισμού (2020)