Κατάρτηση οικονομικών καταστάστεων, προετοιμασία έλεγχος, σύνταξη ισολογισμού 2019