Κατακύρωση του έργου: Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης Τ.Κ. Καρπερού και Τ.Κ. Παρασκευής