Κατακύρωση προμηθειών και υπηρεσιών για το έργο: Κατασκευή σωληνωτών οχετών οικισμού Άνοιξης