ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ