Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δεσκάτης (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010)