Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά από ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ έως ΙΟΥΝΙΟ 2015