Υποχρέωση όλων των οικοπεδούχων για την καθαριότητα και αποψίλωση των χόρτων από τα οικόπεδά τους Ν. 3852/2010 άρθρο 94 παρ. 26.