Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων β΄ τριμήνου 2014.