Υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο σύμφωνα με το άρθρ. 51 του Ν. 4257/2014.