ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΠΔ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015