Καθορισμός του συντελεστή του τέ¬λους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2015.