Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2016