«Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό χώρων και την επιβολή τέλους διαφήμισης για το έτος 2020».