«Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2021, για την επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτών, για ορισμό Επιτροπής, για οριοθέτηση χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων » .