Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων,πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2016.Ορισμός Επιτροπής . Οριοθέτηση χώρων τοποθετήσεις τραπεζοκαθισμάτων.