«Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την επιβολή τέλους άρδευσης και πάγιου άρδευσης, για το αρδευτικό Τ.Κ. Τρικοκκιάς για το έτος 2021».