Εισήγηση περί «Κατάρτισης του προϋπολογισμού του Δήμου Δεσκάτης και του Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) για το οικονομικό έτος 2021» μετά την αποπομπή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με το υπ’ αριθ. έγγραφο 36815/5-4-2021 της.