Υποβολή πρότασης του Δήμου στο ΤΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών για χρηματοδότηση.