Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης του ΥΠΕΝ του άξονα προτεραιότητας 1.4 με τίτλο «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» και ορισμός επιτροπής διαπίστωσης τιμών για την σύνταξη της μελέτης.