Υποβολή πρότασης και εκπόνηση υποστηρικτικής μελέτης ωρίμανσης του Δήμου, για τη συμμετοχή του στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ».