Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Βελτίωση βατότητας δασικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας Δημοτικού Δάσους Καρπερού Δήμου Δεσκάτης Π.Ε. Γρεβενών» με προϋπολογισμό δαπάνης 177.000,00 €, στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» στο Μέτρο 8: «Επενδύσεις Υπομέτρο 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.