Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ», π/υ 500.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 4.3.4_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α./23-12-2021 Πρόσκλησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στη ΔΡΑΣΗ 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» και έγκριση της υπ’ αρίθμ. 02/2022 μελέτης.