Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης δημοτών και εφαρμογές έξυπνης πόλης στο Δήμο Δεσκάτης», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών», στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 4434/19-12-2019 Πρόσκλησης με κωδικό 89 και τίτλο «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης».