Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ με αρ.πρωτ 7244 (13-3-2018), του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα Προτεραιότητας « Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων » με τίτλο « Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας ».