ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017