ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 έως ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017