Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(ηλεκτρολογικό υλικό) (ΠΑΓΙΑ)