Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(ηλεκτρολογικό υλικό)-ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ