Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(ηλεκτρολογικό υλικό) 2020