Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Συντήρηση οστεοφυλακίου Δασοχωρίου)