Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ( Συντήρηση υπόστεγου χώρου αναψυχής Μελόβου)