Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Προμήθεια μεταλικών ραφιών και λοιπών σιδηροκατασκευών)