Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΠΑΓΙΑ)-ΤΑΠΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ