Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΠΑΓΙΑ)-ΣΩΛΗΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ