Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων-ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ