Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ