Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ-ΠΑΓΙΑ