Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ