Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων-ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ