ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 4.700,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΟΡΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ”