ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΠΟΣΟΥ 50.000,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ”