ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΠΟΣΟΥ 2.500,00€ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ