ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΤΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΠΟΣΟΥ 7.086,46€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ Κ. ΔΡΟΜΟ ΘΕΣΗ ΜΠΛΙΑΓΚΑΣ”