ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 15.000,00€