ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013