ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013