Τρόπος εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 12.632,34€ για το έργο «Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης από λαϊκή αγορά έως Πιτσιδήμου Σωτήρη».