Τρόπος εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 12.220,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για το έργο «Κατασκευή τυπικών φρεατίων διακλάδωσης».